Mosques and minarets (1092)
Sharur Akhamad AZ6828
Goranboy Zaur Asgarov AZ2216
Sharur Garahasanli AZ6824
Sharur Ashaghi Aralig AZ6813
Baku Ashig Shamshir AZ1117
Julfa Yayji village road AZ7221
Julfa Bananiyar AZ7211
Julfa Kirna AZ7223
Sharur Khalaj AZ6833
Aghstafa Girag Kasaman village road AZ0500
Julfa Khanagah AZ7225
Julfa Goydara AZ7217
Fuzuli Merdinli AZ1900
Fuzuli Gajar AZ1900
Shaki Gazanfar Musabayov AZ5501
Jalilabad Ahmad Javad AZ1500
Sadarak Sadarak road AZ7303
Baku Sadarak road AZ1086
Ganja Ozan AZ2000
Shamakhi Damirchi village road AZ5618

<<<21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>